Twoja praca magisterska

Pisanie pracy dyplomowej jest bardzo ciężkim zadaniem. Każda praca ma charakter naukowy i składa się z określonych części. W pierwszej części znajduje się wstęp do pracy oraz jej koncepcja, zawartość merytoryczna. Rozdział nr 1 to analiza aspektów teorii naukowej. W rozdziale nr 2 zazwyzczaj przedstawia się omawianą firmę i opisuje się rynek. Trzeci rozdział omawia badania naukowe oraz charakteryzuje się w nim użyte narzędzia i techniki badawcze. Rozdział nr 4 przedstawia analizę badań pierwotnych, gdzie student ma okazję zaprezentować swoje kompetencje. Objętość pracy dyplomowej waha się w normie od 40 do 100 stron i zależy jest od wymogów formalnych uczelni. Licencjat zawiera 30-50 stron, a praca magisterska od sześćdziesiąt do stu stron. Osobistością, która sprawuje opiekę nad studentem jest doktor zwany promotorem. Sprawdza pracę, wprowadza poprawki oraz jest współodpowiedzialny za postęp lub jego brak w pracy dyplomowej studenta. Po napisaniu pracy i złożeniu jej w dziekanacie przychodzi czas na proces obrony pracy dyplomowej. Podczas obrony pracy dyplomowej zbiera się komisja składająca się z trzech osób, której funkcją jest sprawdzenie czy rzeczywiście student napisał pracę w sposób samodzielny. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zajrzyj na pomoc w pisaniu prac na ogłoszeniach

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.